:::

တမိုင်ေ ပမြိုတေတ် အလို ်အကမိုင်ဝန်ဆေတင်မြှုရိုမြှ အလို ်အကမိုင်နှှင်င့် တ်သက်သေတ အကြရေ မး င်မဝန်ဆေတင်မြအတမှုေ တက် ရင့်ေ မလံက်ှုှမသက်ရှိသည်။

Label
Location
Hit : 192
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/6 上午 11:24:00

တမိုင်ေ ပမြိုတေတ် အလို ်အကမိုင်ဝန်ဆေတင်မြှုရိုမသက် ှုမိုမှုှင်မသေတ အလို ်အကမိုင်အကြရေ မး င်မြံတမအတမ ကူကီဆေတင်ှုရက်ေ မလံက်ှုှမပ ီမီး၊
လို ်ငန်မ ရင်လေင့်ကံငင့်ေ် ှုမီး၊ အလို ်အကမိုင်ှုှတဖေးရ င်မီး၊ အလ ို ်အကမိုင်
အ ရငင့်အ် လြ်မနှီှမနှှေတဖလှှီးနေ် ရ ြံတမီး၊အသက်မြေရ ဝြ်မကေံတင်မသင်တန်မြံတမ
တက်ေှုတက်ှုန်အအကရေ မး င်မီး၊ငီရြ န်ံ ရ မြကမငှုှု ်ြံတမအတမအလို ် လို ်ကမိုင်ှုန်
ဆနှ္ဒှုှမသေတ နှမိုင်ငရသတမသင်ြံတမအတရက် ကူကီေ မလံက်ှုှမသက်ရှိသည်။
အသင်လတေှုတက်နေ မိုင်သူြံတမအနေးဖငင့် ် အင်တတနကင် တြံက်နှှတ
OKWORKတရင်လက်မ ၀င်ေှုတက်လေင့်လတနှမိုင် သက်ရှိသည်။
တမိုင်ေ ပမြိုတေတ် အလို ်အကငမို ်ဝန်ဆေတငြ် မှိုုမရ ---
http://eso.gov.taipei/ct.asp?xItem=69319&ctNode=6791&mp=116041

OKWORK: https://www.okwork.taipei/

ဆက်သှီးနေရ ်ှုန်ဖိုန်မနရ တ်ြံတမ
နှမိုင်ငရး တမသတမအမြ်ေ တင်ဖက်: Ms. ံန်, 02-25972222, ext. 712
း က်အြကီမအမြ်ေ တင်ဖက် : Ms. ှီးနေန်, 02-25972222, ext. 781

Was this information helpful? Yes    No