:::

ကောင်းရ ခြ်သ ွ နှသု်င်ငခခြားကျောင်းအားကျောင်းာင် က်ခခခြင်း

Label
Location
Hit : 134
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/5 下午 04:24:00

ျကျစ ျအတငျးျြားအားှကောငျးရခ ျွသ ှူ၊ ပာရြေးး်တရသုူ၊ အငျတာနကျစာျကြျနှှာရှသနှသုျငျငခခွားအားကြောငျးာငျ ကျခခခွငျးတတငျ ာငျရောကျ ကွပျ ရ ေ ာနှသုငျအပျမညျ။

Was this information helpful? Yes    No