:::

အထက်တန်းကျောင်း်ျားတတင်နှသုင်ငခရ ်ခြား ပာအရပ်အချင်း အအသအ်ှတ်ြ စပ်း်ျျ်း်ျား

Label
Location
Hit : 153
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/5 下午 04:25:00

ေ ျှာက် တာတင်အသ်ျားအပ်ြှ ပ် ရှသထသုင်ာ််နှသုင်ငခအခတ်န်ရုခး ်ှစသစစ်ြ ီးအော နှသုင်ငခရ ်ခြား ပာအရပ်အချင်းနှှင် ပာအင်နှှစ် အြ ပ် အ်ှတ်စာရင်းရ ဒ််သတတ္တအြင် အက််သုင်ရာအထက်တန်းှကျောင်းအသုုနှသုင်ငခရ ်ခြား ပာအရပရပ်အချင်း အအသအ်ှတ်ြ ရန်ှေ ျှာက်ထားရ်ပ်မည်။

Was this information helpful? Yes    No