:::

တရုတ်ြ ပ်််ှ ပာအရပ်ချင်းအအသအ်ှတ်ြ ခြင်း နပ်း ််း ်ျား(အခြေခခ ပာ အထက်တန်းအတတက်)

Label
Location
Hit : 474
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/5 下午 04:24:00

တရုတ်ြ ပ်််ှ ာရောက်အောအသ်ျားအပ် တရုတ်ြ ပ်််ှှရှေ နေရခုးအအသ အ်ှတြ် အော ပာအရပ်အချင်း(ဒီ ုသ်ာအသုု်မုတ် ပာအင်ယသနေ အပ် အအသအ်ှတ်ြ က််ှတ််ျား)နှှင် ှရှေ နေရခုးအအသအ်ှတြ် အော ပာ အရပ်အချင်း်သတတ္တူ၊ အစသုးရအု ်ချ ်ရေးးက််ှ တပ်ထောင်ထားအောအသုု် မုတ်အတ််ှတ်ထားအောအအတွအစပ်းအသုု်မုတ် ကသုယ်စား ှယ် ွွှထားှအော ုပု သကအအတွွအစပ်း်ှစသစစ်စတရုတ်ြ ပ်် ရှသရှေ နေရခုးအအသအ်ှတြ် ှအော်သရင်းနှှင် ကသုက်ပီအောစာရတက်စာစာတ််းနှှင် နေထသုင်ခတင် က််ှတ် (်ှတ် ခုတင်)်ျားတငြ် စ အသ််ထောင်စု စာရင်အတင်းထားအပ် ဒေအရှသ ပာရေးာာနတာာန်ခခထခ ပာအရပ်အချငး်
အသအ်ှတ်ြ ခြင်းခခယသရ်ပ်မည်။

Was this information helpful? Yes    No