:::

ဖင််ိုန် ခရ ိုင််ွင်း ိုင်ငံသာ သတ်ေ နှ ာက် ာ သွာမ ာ အာ တ တတ်ပခင် ဆောင် ရွက်မှုနင် မ်

Label
Location
Hit : 282
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/5 下午 04:07:00

း ိုင်ငံသာ သတ်မ ာ အာ တ တတ်ပခင် ။ ။ ဤဧရ ယာ်ွင်း ိုင်ငံသာ သတ််ေ နှ ာက် ာ သွာမ ာ အာ တ တတ်ပခင် ေ နှ ာက် ွှာဖောင်မ ာ းနှင့်မေ ခွန် ိုတာာမ ာ ဤခရ ိုင်ရနှ း ိုင်ငံသာ သတ်ေ နှ ာက် ာ သွာမ ာ အာ တ တတ်ပခင်  ဆောင်ရွက်မှုနင် မ်မ ာ အာ ်ေ ာက် ့ံေ သင်။ ဆက်တ ်သ်င် မ ာ အာ ဖင််ိုန် ခရ ိုင် အတ ို ရပ င်သွာ့ရေ ရာ ဌာန အင််ာနက်တာမ က်းနှာရနှ း ိုင်ငံသာ ရေ ရာ်ွင် င်ရောက်ိကင့်ရှုး ိုင် အသင်။
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ဖင််ိုန် ခရ ိုင်အတ ို ရ်ပ င်သွာ့ရေ ရာရိုံ ။
Tel: 08-7320415, ext. 3126

Was this information helpful? Yes    No