:::

ဖငျျိုနျ ခရ ိုငျျှငျး ိုငျငံသာ သတျးနှငျ့ ိုငျ မျး ိုငျငံသာ အိကာ အ မျေ ာငျပ ြ ရနျအျှကျ ိုအ ျသော ိုငျ မျး ိုငျငံသာ မနျျှ ံိုျငျးနှငျ့ အ မျေ ာငျတို တာရငျ ျေ နှ ာကျပခငျ ို ျငနျ တ ျမ ာ (း ိုငျငံပခာ ဘာသာတာရှကျတာျမျ အ အအ ငျ)

Label
Location
Hit : 472
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/5 下午 04:06:00

း ိုငျငံသာ းနှငျ့ ျျသကျသော မေေ ာ အာ း ိုငျငံသာ သတျမ ာ နာ ငျသဘောေ အကျတရေနျးနှငျ့ း ိုငျငံပခာ သာ းနှငျ့ ိုငျ မျး ိုငျငံသာ အိကာ ကျ ျအ မျေ ာငျပ ရြနျအျှကျ ိုအ ျသော ိုငျ မျး ိုငျငံသာ မနျျှ ံို ျငျးနှငျ့ အ မျေ ာငျတိုတာရငျ ေ နှ ာကျပခငျ ို ျငနျ တ ျမ ာ း ိုငျငံသာ ေေ မ ာ က ို ကှာင ေ ာကျ ံ့ေ တ (း ိုငျငံသာ းနှငျ့ ျျသကျသော ေေ မ ာ းနှငျ့ ိုငျ မျး ိုငျငံသာ မနျျှ ံိုျငျးနှငျ့အ မျေ ာငျတိုတာရငျ ေ နှ ာကျပခငျ ို ျငနျ တ ျမ ာ အဝငျသငျ) း ိုငျငံသာ သတျမ ာ းနှငျ့ အ မျေ ာငျဖကျ မ သာ တိုမ ာ ေ ့ ာအသိုံ ပ ြ ရနျ သျငျ အခ ကျအ ကျမ ာ ံ့ ို ေ သငျ။
း ိုငျငံသာ မေေ ာ းနှငျ့ တငျ မ ျ တငျ ကမျ မ ာ းနှငျ့ဆကျ ျ တ ဖငျျိုနျ ခရ ိုငျအတ ို ရ၏အငျျာနကျတာမ ကျးနှာျှငျ သှာ ရောကျိကငျ့ရှုျေ ့ ား ိုငျ အသငျ။

Was this information helpful? Yes    No