:::

အရှယျမရောကျသေ သော သာ သမ မ ာ ၏ အခှငျ့အရေ းနှငျ့ ့ျရာ မ ာ အာ ဆောငျရှကျေ ပခငျ သ ို့မဟိုျျ ျာဝနျခံပခငျ

Label
Location
Hit : 324
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/12/5 下午 04:06:00

ကှာရနှငျ ပ ျျတျစ နောကျ အရှယျမရောကျသေ သော သာ သမ မ ာ ၏ အခှငျ့အရေ းနှငျ့ ့ျရာ မ ာ အာ ဆောငျရှကျေ ပခငျ သ ို့မဟိုျျ ျာဝနျခံပခငျ းနှငျ့ ျျသကျတျေ နှ ာကျ ှာျငျရာျှငျအခှငျ့အရေ းနှငျ့ ့ျရာ မ ာ အာ ဆောငျရှကျေ ရနျသ ို့မဟိုျျျာဝနျခံရနျ ျတျ ဖကျမနှသ ို့ျမဟိုျျးနှတျ းနှတျဖကျမနျှေ နှ ာကျ ှာျငျသှာသငျအခှငျ့ အရေ းနှငျ့ ့ျရာ မ ာ အာ ဆောငျရှကျေ ရနျးနှငျျ့ာဝနျခံရနျ
မ ဘးနှတျ းနှတျဖကျမနှသဘောျှာင ခ ကျတာခ ြ ျ သ ို့ျမဟိုျျ
ျရာ ရိုံ မနှတ ရငျ ဆိုံ ပဖျျသောတာရှကျတာျမျ းနှငျ့ ျ
သခေ ာျ က သောေ ာကျခံတာ (သ ို့မဟိုျျ ျရာ ရိုံ မနှတေ့တ ျ 
ပဖနျပဖေေ သောတာရှကျတာျမျ ျပေ ငျမှု တာရှကျတာျမျ )
အေ ာကျအ ာ မ ာ က ိုပ တျေ နှ ာကျ ှာ ျငျသှာ၏မနျျှ ံိုျငျ
ျံဆ ျျံို ( ကျမနျျှ ို တရသငျ။) းနှငျ့သာ သမ
မ ာ ၏အ မျေ ာငျတိုတာရငျ ပဖငျ့ း ိုငျငျှံငျ ရနှ မငျသငျ့
အ မျျေ ာငျတိုတာရငျ မနျျှ ံိုျငျရိုံ ျှငျမဆ ိုေ နှ ာကျ ှာျင
ျငျး ိုငျသငျ။ က ိုယျတာ ေ နှ ာကျ ှာျငျသငျ့အခအျှငျ
ျာဝနျ ျှှအ ျသငျ့ တာရှကျတာျမျ က ိုယျတာ ပ သြှာ၏မနျျှ ံိုျငျ
းနှငျ့ ျံဆ ျျံို ( ကျမနျျှ ို တရသငျ။) အရနှ ရမငျ။
က ိုယျတာ ေ နှ ာကျ ှာျငျသှာသငျ း ိုငျငံပခာ သာ ပဖတျသငျ့အခအ
ျှငျ ျာဝနျ ျှှအ ျသငျ့တာရှကျတာျမျ မနှာျပ ငျ ရနှ ိုငျ မျး ိုငျငံ
သျံမနျရိုံ တ တတျပ သောျာဝနျ ျှှအ ျသငျ့သ ို့မဟိုျျ အခှငျ့အာ
ဏာေ သငျ့တာရှကျတာျမျ က ို ှာ ျျျှငျပ ရမငျ။
အကွံ ာဏျရယှာရနျ။ ။ း ိုငျငံအျှငျ ရနှ မငျသငျ့
အ မျေ ာငျတိုတာရငျ မနျျှ ံိုျငျရိုံ ျှငျမဆ ိုမေ ပမနျ တိုံတမျ း ိုငျသငျ။

Was this information helpful? Yes    No