:::

့ွး င ံာ ငံာအသက ံြားြီ ားီသျား–သ နို င သ ျငျံား သ စငံ ဘအသား စာသ သက ံြားီြားီ သ

Hit : 428
Date : 2016/12/27
Updated : 2017/11/21 上午 11:53:00

နို င သ ျငျံား သ စငံနိုာ စ သ ျူာ င့၏ျငျံ ီံ စငြံ ငြံ ငြားအသ ြ ပသအြ င သ
ြ း စသြ ငျ့လမျးညှနသံ စငံ ငျ့လမျးညှနသာီံကပံ သံ ူ ှုက ံအငကားရးအသး ှု ာ စာသ သကပံ သံနို ာ စ သ နို င သ
ာအငယာီသပွင သ ှု စငံ ပ ပ သ ငျ့လမျးညှနသ “ ့ွး င ံာ ငံာအသက ံြားြီ ားီသျားသ–နို င သ ျငျံား သ စငံ
ဘအသား ာ စာသ သက ံြားီြားီ”သ အ င2016 နို ာားသျငျ့လမျးညှနသငျ့လမျးညှနနဝ ီ ာ 2017 နို ာားသျီျ သဘင ြ
အငြးင ပ အငံ ာငပွီံ ကြအင သအြ သက ငသကးင သ းအသ စအသ ာငျ သသညျ။ ြားီြားီသြ
ြ စ ငြံားငြံပ သား၅ စင ံပဝန သ သ ားသပွီံ ဘငျငားအငံာ ငံာအသ ငကား ငျ့လမျးညှန သ ပအ စ ငံ
းအသြားအသ ြ ပသအြင သ ျ ာငယ စ ငံးအသြားအသ ပသ သအင သ သာင ံာအသ
ငကား ငျ့လမျးညှနသ
ြ စ ငြံားငံား သကျငနငျ့လမျးညှနကသ းင သ ှု စငံနိုာ စသှကားင စကသ ာငအ သ ှု စငံပဝန သ သှ ားသျ သ
သညျ။ြ စ ငျံငံ ့ွး င ံက ံြားအသငြံျားသက င သံနို င သ ငျ့လမျးညှနနိုသ င သ ျငျံားသ စငံ၏
ငျငံား ာ း သယီကသ အစံ ြှု ငျံင စအ သ စငငြံက ငသကးင သ း စကသ ပံငျ့ပေး၍ ယ အ သ စအသ စငံ
ာင ံပးငံကားျ သသညျ။

Was this information helpful? Yes    No