:::

វីដេអូឯកសារស្តីពីផែនការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាន់ទី២ ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦(ខ្នាតវែង)

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 258
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 03:25:00

Was this information helpful? Yes    No