:::

ការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅជុំវិញទីធ្លាជុំវិញសាលារៀនចាប់ពីកំរិតវិទ្យាល័យចុះក្រោម

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNew Taipei City Government
ការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅជុំវិញទីធ្លាជុំវិញសាលារៀនចាប់ពីកំរិតវិទ្យាល័យចុះក្រោម
ការហាមឃាត់ការជក់បារីនៅជុំវិញទីធ្លាជុំវិញសាលារៀនចាប់ពីកំរិតវិទ្យាល័យចុះក្រោម
ចុចមើល : 587
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/20 下午 02:56:00

ចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៦នេះតទៅ សាលារៀនចាប់ពីកំរិតវិទ្យា ល័យចុះក្រោមក្នុងក្រុងតៃបិថ្មីគឺហាមឃាត់មិនអោយបងប្អូនទាំងអស់ជក់បារីនៅច្រកចេញចូលសាលា ទីតាំងអាណាព្យាបាលទទួលនិងជូនសិស្សចេញចូលពីសាលា និងផ្លូវដើរជុំវិញសាលានោះទេ ចំពោះអ្នកដែលល្មើសនិងដោះស្រាយតាមមាត្រាទី១៥ ប្រការ១ ចំនុចទី១៣ដែលបានចែងពីការគ្រប់គ្រងនិងការបង្ការលើគ្រោះថ្នាក់នៃបារី ដោយធ្វើការផាកពិន័យចាប់ពី ២០០០យ៉េនទៅ ១ម៉ឺនយ៉េនលុយតៃប៉ិថ្មី។

Was this information helpful? Yes    No