:::

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការងារសំរាប់អ្នកបាត់បង់ការងារនៃយកដ្ឋានការងារនៃរដ្ឋាភិបាលក្រុងថាយចុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaichung City Government
ចុចមើល : 108
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 02:37:00

ក្រុងរបស់យើងខ្ញុំមានថ្នាក់បណ្តុះបណ្តាលចំរុះយ៉ាងសំបូរបែបស្តីពីព័ត៌មានឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មនិងថ្កាក់បណ្តុះបណ្តាលសេវាកម្មហូបចុកជាដើម ដែលអាចអោយអ្នកទទួលបានជំនាញមួយប្រចាំជីវិត ថែមទាំងអាចបន្ថែមឳកាសការងារជាច្រើនដល់អ្នក! ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនិងថ្នាក់សិក្សាគឺអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃនាយកដ្ឋានការងារក្រុងថាយចុងឬផ្នែកជំនាញខាងការងារក្រុងតៃវ៉ាន់។

Was this information helpful? Yes    No