:::

រដ្ឋបាលក្រុងថាយណាន វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការងារប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ សំរាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTainan City Government
ចុចមើល : 167
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 02:37:00

ពាក់ព័ន្ធនឹងការជ្រើសរើសសិស្សបណ្តុះបណ្តាលប្រចាំឆ្នាំ២០១៦សំរាប់អ្នកបាត់បង់ការងារ សំរាប់ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនៃមជ្ឍមណ្ឌលសេវាកម្មការងារនិងការបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការងារនៃនាយកដ្ឋានការងារនៃរដ្ឋបាលក្រុងថាយណាន។

Was this information helpful? Yes    No