:::

【រដ្ឋាភិបាលក្រុងតៃប៉ិ】 ព័ត៌មានជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀនថ្នាក់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaipei City Government
ចុចមើល : 132
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 02:35:00

招生訊息請至臺北市職能發展學院網站查詢。
វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការងារនៃក្រុងតៃប៉ិផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាព ការងារជាមួយនិងថ្នាក់ពង្រឹងសមត្ថភាពការងាបន្ថែមប្រចាំឆ្នាំ២០១៦ ផ្តល់ឱកាសសិក្សាដល់អ្នកដែលបាត់បង់ការងារនិងអ្នកដែលកំពុងធ្វើការ ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅនឹងចាប់ផ្តើមធ្វើការជ្រើសរើសសិស្សចូលរៀន (ផ្ទះលេខ ៣០១ ផ្លូវស៊ឺតុង សង្កាត់ស៊ឺលីង ក្រុងតៃប៉ិ) សូមស្វាគមន៍ក្នុងការចុះឈ្មោះចូលរៀនវគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ។
ចំពោះព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការជ្រើសរើសសិស្សសូមចូលទៅកាន់ គេហទំព័រនៃវិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការងារក្រុងតៃប៉ិ។

Was this information helpful? Yes    No