:::

វិធីសាស្រ្តអនុវត្តជាក់ស្តែងលើការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតសំរាប់ប្តីប្រពន្ធជនបរទេស

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
ចុចមើល : 540
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 02:32:00

យោងតាមច្បាប់សិក្សាពេញមួយជីវិតដែលបានកំណត់ ដែលផ្តោតទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ យើងគួរធ្វើការពិចារណាទៅលើចំនុចពិសេសផ្សេងៗរបស់របស់ពួកគាត់ហើយបង្កើតនូវថ្នាក់សិក្សាទៅតាមតំរូវការ ថែមទាំងផ្តល់សេវាកម្មដែលនៅជិតបំផុត ក្រសួងអប់រំបានបង្កើត「វិធីសាស្រ្ត
អនុវត្តជាក់ស្តែងលើការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិតសំរាប់ប្តីប្រពន្ធជនបរទេស」(តំណភ្ជាប់) ដោយបញ្ជាក់លំអិតពីចំនុចដូចជាថ្នាក់សិក្សាអស់មួយជីវិតសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ សៀវភៅសិក្សា គុណសម្បត្តិនៃគ្រូបង្គោលនិងការជួយឧបត្ថមជាដើម។

Was this information helpful? Yes    No