:::

ផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិនៃការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលខ្ញុំគួរដឹង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យCentral Deposit Insurance Corporation
ផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិនៃការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលខ្ញុំគួរដឹង
ផលប្រយោជន៍និងសិទ្ធិនៃការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើដែលខ្ញុំគួរដឹង
ចុចមើល : 857
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 下午 02:06:00

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើចុងយ៉ាង (The Central Deposit Insurance Corporation)គឺជាក្រុមហ៊ុនទីភ្នាក់ងាររដ្ឋតែមួយគត់ដែលចាត់ចែងលើការធានារ៉ាប់រងលើប្រាក់បញ្ញើរ បច្ចុប្បន្ននេះចំពោះរាល់អ្នកដាក់ប្រាក់បញ្ញើដែលនៅក្នុងស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុដូចគ្នាចំនួនទឹកប្រាក់អតិបរមាគឺ ៣លានយ៉េនលុយតៃប៉ិថ្មី ចំពោះជនអន្តោប្រវេសន៍អាចទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរសព្ទជំនាញដោយឥតគិតថ្លៃគឺ0800-000148 ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ក្រុមហ៊ុន http://www.cdic.gov.tw/ ដើម្បីស្វែងរកព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធានារ៉ាប់រងប្រាក់បញ្ញើ។

Was this information helpful? Yes    No