:::

បងប្អូនស្រីជាអន្តរជាតិណានយ៉ាង អាហ៊ូ - ទស្សនាវដ្តីសំរាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសកលនូវការរស់នៅដោយមិនឯកា

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យPingtung County Government
ចុចមើល : 118
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 上午 10:45:00

ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធជនអន្តោប្រវេសន៍ ដូចជា ព្រិត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនិងការរៀនសូត្រ ហើយនិងការការពារសិទ្ធិជាដើម ចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់រដ្ឋបាលស្រុកភីងតុង (Pingtung County Government) ដែលមានជាភាសាចិន ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី និងភាសាវៀតណាម។

Was this information helpful? Yes    No