:::

ការស្នើសុំនិងការសាកសួរពីកិច្ចការពន្ធជាតិ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើព្រឹត្តិបត្រនៃការចុះបញ្ជីគ្រួសារ និងសូរិយោដី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Finance
ការស្នើសុំនិងការសាកសួរពីកិច្ចការពន្ធជាតិ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើព្រឹត្តិបត្រនៃការចុះបញ្ជីគ្រួសារ និងសូរិយោដី
ការស្នើសុំនិងការសាកសួរពីកិច្ចការពន្ធជាតិ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើព្រឹត្តិបត្រនៃការចុះបញ្ជីគ្រួសារ និងសូរិយោដី
ចុចមើល : 821
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 上午 10:27:00

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនិងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលស្តីពីការកាត់បន្ថយ
នៃការប្រើប្រាស់ព្រឹត្តិបត្រនៃការចុះបញ្ជីគ្រួសារនិងសូរិយោដី ជនអន្តោប្រវេសនគឺមិនចាំបាច់ដាក់បញ្ចូលនូវព្រឹត្តិបត្រនៃការចុះបញ្ជីគ្រួសារនិងសូរិយោដីសំរាប់រាល់ការស្នើសុំជាមួយនិងការិយាល័យពន្ធដារជាតិនោះទេ។

Was this information helpful? Yes    No