:::

ផែនការបង្កើតថ្មី - ផែនការបណ្តុះបណ្តាលធនធាននិងជំនាញគ្រប់ផ្នែកសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Immigration Agency, Ministry of the Interior
ចុចមើល : 182
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/22 上午 10:19:00

ដើម្បីជំរុញនូវសក្កានុពលនៃជនអន្តោប្រវេសន៍និងកូនៗរបស់ពួកគេ
ដើម្បីផ្តល់នូវឱកាសការងារ និងដើម្បីលើកកំពស់ការចូលរួមក្នុងសង្គមនិងការប្រកួតប្រជែងជាអន្តរជាតិ បានកំណត់អោយមាន (ការបង្ហាញផែនការថ្មី ផែនការបណ្តុះបណ្តាលធនធាននិងជំនាញគ្រប់ផ្នែកសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍) ត្រូវបានអនុវត្តដោយមានរយៈពេលចាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ដល់ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ដោយបែងចែកជា៥ប្រភេទដូចជា ការបន្ថែមលើភាសា ការងារជំនាន់ទី១ ការបន្ថែមសមត្ថភាពជំនាន់ទី២ សេវាចំរុះនិងការជួយថែទាំ ដើម្បីអោយ
គ្រួសារជនអន្តោប្រវេសន៍បានបង្ហាញនូវឧត្តមភាពនៃវប្បធម៌បន្ថែមនូវទំនុកចិត្ត ដើម្បីបន្ថែមនូវកំលាំងថ្មីសំរាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស ជាតិ។

Was this information helpful? Yes    No