:::

សារមន្ទីរកិច្ចការពន្ធដាការរស់នៅជនអន្តោប្រវេសន៍ ការធ្វើសមាហ រណកម្មព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការពន្ធដារជាតិសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ សូមស្វាគមន៍អោយមានការប្រើប្រាស់អោយបានច្រើន!

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taxation Bureau of Taipei,Ministry of Finance
ចុចមើល : 151
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/12/22
ថ្ងៃខែថ : 2018/3/22 下午 05:39:00

ការធ្វើសមាហរណកម្មព័ត៌មានស្តីពីកិច្ចការពន្ធដារជាតិសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ ដោយរាប់បញ្ជូលទាំងសកម្មភាពយកចិត្តទុកដាក់លើពន្ធជាតិសំរាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ ការផ្តល់ប្រឹក្សាស្តីពីកិច្ចការពន្ធដារជនអន្តោប្រវេសន៍ ជំហានទាំង៥សំរាប់ទទួលយកពន្ធលើអចលនទ្រព្យ ថ្នាក់រៀនអំពីពន្ធ ការស្វែងរកបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្ត ហើយនឹង Line@group។សំរាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានពន្ធដារជាតិតំបន់ភាគខាងជើងនៃក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ។

Was this information helpful? Yes    No