:::

การลงทะเบียนรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต้องทำอย่างไรบ้าง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 291
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:16:00

1. ผู้ยื่นเรื่อง
(1 ) ผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม หรือผู้ถูกรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม
(2) บุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด:ถ้าไม่มีในข้อ 1
(3) มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการ
2. เอกสารที่ต้องเตรียม
(1.) หนังสือรับรองการพิจารณาและหนังสือพิจารณาจากศาล
(2 ) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นเรื่อง เซ็นต์ชื่อ (หรือประทับตราชื่อ) และ ใบทะเบียนสำมะโนครัวผู้รับเลี้ยงบุตรบุญธรรม ผู้ถูกรับเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม บัตรประจำตัวประชาชนของไต้หวัน (ถ้าได้รับบัตรแล้ว ให้แนบรูปถ่ายภายในระยะเวลา 2 ปี และรูปถ่ายต้องถูกต้องถ่ายรูปครึ่งตัวเป็นถ่ายสีจำนวน 1 ใบ และค่าธรรมเนียม 50 เหรียญในการเปลี่ยนบัตร) (กฏเกฑณ์ของรูปถ่าย กรุณาดูที่เว็บไซต์http://www.ris.gov.tw/187 )
(3) ในการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมต้องแนบหนังสือสัญญาว่าบุตรบุญธรรมจะใช้นามสกุลของแม่บุญธรรมหรือใช้ของพ่อบุญธรรมหรือใช้ตามนามสกุลดั้งเดิม (แนบหนังสือสัญญาการใช้นามสกุลของบุตรบุญธรรม )
(4) มอบหมายให้ผู้อื่นจัดการแทนต้องแนบหนังสือมอบอำนาจและ บัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ เซ็นต์ชื่อ (หรือประทับตราชื่อ)
(5) เอกสารที่ทำในต่างประเทศ ต้องผ่านสถานกงสุลไต้หวันที่ประจำในประเทศนั้นๆ หรือสำนักงานตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ;เอกสารที่ทำในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ต้องผ่านจากมูลนิธิแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างช่องแคบในการตรวจสอบ เอกสารถ้าเป็นภาษาต่างประเทศ ต้องผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานต่างประเทศหรือผ่านการแปลภาษาจีนและรับรองจากทนายความ

หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม :สำนักงานทะเบียนทั่วทุกแห่งในประเทศ

Was this information helpful? Yes    No