:::

การลงทะเบียนแจ้งเกิดต้องทำอย่างไร

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 205
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:15:00

การลงทะเบียนแจ้งเกิด โดย พ่อ แม่ ปู่ ย่า หัวหน้าครอบครัว ผู้อยู่อาศัยร่วมกัน หรือ ผู้เลี้ยงดูเป็นผู้ยื่นเรื่องลงทะเบียนแจ้งเกิด โดยเตรียมเอกสารตามด้านล่างนี้ ไปทำการลงทะเบียนเเจ้งเกิดที่สำนักงานทะเบียนในเขตที่อยู่อาศัย:
1 . หลักฐานใบสูติบัตร (ต้องใช้ฉบับตัวจริง)
2 . ทะเบียนสำมะโนครัว บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นทำเรื่อง ตราประทับชื่อ(หรือใช้วิธีเซ็นต์ชื่อ) และต้องแสดงวันที่พ่อและแม่สมรสกันหรือวันที่อยู่อาศัยร่วมกันด้วย
3 . ถ้ามอบให้ผู้อื่นไปทำเรื่องแทน ต้องแนบใบมอบอำนาจ ผู้ได้รับมอบอำนาจต้องแนบบัตรประจำตัวประชาชน ตราประทับชื่อ (หรือใช้วิธีเซ็นต์ชื่อ)
4 . หนังสือกำหนดนามสกุลของบุตร (ชาวไต้หวันแต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วมีบุตรนามสกุลต้องเหมือนกัน และชื่อสกุลควรมีความสอดคล้องเหมือนกับพลเมืองไต้หวันที่ใช้กัน) ถ้ามีการระบุในใบสุติบัตรแล้ว ก็ไม่ต้องแนบ(ในช่อง การตกลงใช้นามสกุล ต้องเป็นพ่อหรือแม่ของเด็ก เซ็นต์ชื่อหรือประทับตราชื่อ)
5 . ถ้าไม่มีการลงทะเบียนแจ้งเกิดของเด็ก ต้องแสดงหนังสือของทางหน่วยงานตำรวจหรือรูปภาพของเด็กเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
6 . ผู้ยื่นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด ต้องแนบหลักฐานเอกสารแสดงความสัมพันธ์
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม: สำนักงานทะเบียนในเขตที่อยู่อาศัย

Was this information helpful? Yes    No