:::

การลงบันทึกสิทธิและภาระหน้าที่ในการดูแลบุตรของพ่อแม่ หลังจากการหย่าร้าง

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 217
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:14:00

การลงบันทึกสิทธิและภาระหน้าที่ในการดูแลบุตรของพ่อแม่ หลังจากการหย่าร้าง
โดยจะทำการรับผิดชอบหรืออาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรืออาจจะเป็นทั้งสองฝ่าย
ในการยื่นเรื่องในภาระหน้าที่รับผิดชอบ เสนอหนังสือสัญญาสิทธิภาระหน้าที่หรือหนังสือจากการพิจารณาจากศาลหรือหนังสือสัญญา (เอกสารจากการไกล่เกลี่ยของศาลหรือจากการเจรจาต่อรอง) บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นเรื่อง ตราประทับชื่อ (หรือใช้วิธีการเซ็นต์ชื่อ) และหนังสือทะเบียนสำมะโนครัวที่อยู่อาศัย ไปที่สำนักงานทะเบียนได้ทุกแห่งทั่วประเทศในการดำเนินการ
ถ้าหากจะมอบให้ผู้อื่นจัดการแทน ต้องแนบเอกสารใบมอบอำนาจ ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เตรียมบัตรประชาชนของไต้หวัน ตราประทับชื่อ (หรือใช้วิธีการเซ็นต์ชื่อ);ถ้ามอบอำนาจต่างประเทศ ต้อง แนบเอกสารจากตัวแทนของสำนักงานต่างประเทศของไต้หวัน หรือ หนังสือมอบอำนาจที่ผ่านจากการตรวจสอบของหน่วยงานที่ได้รับการรับการรับรองจากหน่วยงานรัฐบาล
ดาวน์โหลด เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องของหนังสือเอกสารในการยื่นเรื่อง:
เอกสารที่ต้องที่แนบตามตารางให้ตรวจเช็คด้วยตนเอง หนังสือตัวแทนผู้รับมอบอำนาจในการยื่นเรื่องและ หนังสือมอบอำนาจ (ใบยินยอม)
http://www.ychbo.gov.tw/30400e08.html
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม :สำนักงานทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ

Was this information helpful? Yes    No