:::

ขั้นตอนของการจดทะเบียนหย่า

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 434
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:11:00

เอกสารที่ต้องเตรียม (เอกสารต้องนำฉบับจริงมาด้วย) และขั้นตอนดังนี้:
1. เอกสารหลักฐานบัตรประชาชนของทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายไต้หวันคือบัตรประชาชน ;ชาวต่างชาติหรือชาวจีนแผ่นดินใหญ่ใช้หนังสือเดินทาง บัตรพำนักที่อยู่อาศัยหรือบัตรอนุญาตในการเข้า-ออกประเทศ )
2. ทะเบียนสำมะโนครัวของชาวไต้หวัน , รูปถ่ายภายใน 2 ปี จำนวน 1 ใบ
(ข้อกำหนดของรูปถ่ายกรุณาดูที่เว็บไซต์)
เว็บไซต์ข้อมูลของสำนักงานทะเบียนทั่วไต้หวัน)เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหา
http:// www.ris.gov.tw/
ตราประทับชื่อ (สามารถใช้วิธีเซ็นต์ชื่อได้)
3. เอกสารการหย่า
(1) การหย่าโดยยินยอมทั้งสองฝ่าย:ให้นำใบหนังสือยินยอมหย่า (ต้องมีพยาน 2 คน
ในการเซ็นต์ชื่อหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง) โดยทั้งสองฝ่ายต้องไปดำเนินการ
ที่สำนักงานทะเบียนด้วยตนเอง
(2) การหย่าโดยศาลตัดสิน:ให้นำใบหนังสือหย่าของศาล และใบหลักฐานการตกลงโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายต้องไปดำเนินการ ที่สำนักงานทะเบียนได้ในทุกแห่งด้วยตนเอง
(3) การหย่าร้างจากการไกล่เกลี่ยของศาล หรือจากการเจรจาต่อรองของผู้หย่าทั้งสอง:ต้องนำการบันทึกข้อความในการไกล่เกลี่ย หรือข้อความในการเจรจาต่อรองของทางศาล โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายต้องไปดำเนินการ ที่สำนักงานทะเบียนได้ในทุกแห่งด้วยตนเอง

หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม : สำนักงานทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ

Was this information helpful? Yes    No