:::

ขั้นตอนการจดทะเบียนสมรส

ฉลาก
ที่ตั้ง
แหล่งข้อมูลMinistry of the Interior
ตี : 197
วันที่ : 2016/8/31
อัปเดต : 2016/8/31 上午 11:10:00

เอกสารที่ต้องเตรียม (เอกสารต้องนำฉบับจริงมาด้วย) และขั้นตอนดังนี้:
1. เอกสารหลักฐานบัตรประชาชนของทั้ง 2 ฝ่าย (ฝ่ายไต้หวันคือบัตรประชาชน ;ชาวต่างชาติคือหนังสือเดินทาง บัตรพำนักที่อยู่อาศัย หรือบัตรอนุญาตในการเข้า-ออกประเทศ;ของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ต้องผ่านการประทับตราของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ใช้สำหรับในการจดทะเบียนสมรส)ใบอนุญาติการเข้า-ออกประเทศประทับตราโดยทางไต้หวัน
2. ทะเบียนสำมะโนครัวของชาวไต้หวัน รูปถ่ายภายใน 2 ปี จำนวน 1 ใบ(ข้อกำหนดของรูปถ่ายกรุณาดูที่เว็บไซต์(เว็บไซต์ข้อมูลของสำนักงานทะเบียนทั่วไต้หวัน)เว็บไซต์ที่ใช้ค้นหา http:// www.ris.gov.tw/ ) ตราประทับชื่อ (สามารถใช้วิธีเซ็นต์ชื่อได้)
3. ชาวไต้หวันแต่งงานกับชาวต่างชาติ ที่มีบัตรอนุญาติพำนักถาวรที่ออกให้เฉพาะชาวต่างสำหรับประเทศที่กำหนดไว้ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือชาวต่างชาติอื่น ๆ ที่ทำการสมรสในไต้หวัน กรุณานำใบทะเบียนสมรส (ต้องมีพยาน 2 คนในการเซ็นต์ชื่อหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง) หนังสือชื่อภาษาจีนของคู่สมรสชาวต่างชาติ ใบรับรองสถานภาพสมรสต้องแปลเป็นภาษาจีนและต้องผ่านการรับรองจากหน่วยราชการไต้หวันที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายต้องไปดำเนินการที่สำนักงานทะเบียนด้วยตนเอง
หน่วยงานที่ติดต่อสอบถาม : สำนักงานทะเบียนทุกแห่งทั่วประเทศ

Was this information helpful? Yes    No