:::

Giới thiệu sơ lược về Quỹ phát triển Tân di dân

nhãn
vị trí
Lượt : 539
Ngày : 2016/8/9
Cập nhật : 2016/8/9 上午 11:19:00

Căn cứ vào hội nghị lần thứ 2900 của Viện Hành Chính vào 28/7/2004 chỉ thị “ Xây dựng Quỹ chuyên môn chăm sóc phối ngẫu nước ngoài”, từ năm 2005 trở đi đã thiết lập quỹ phụ đạo chăm sóc phối ngẫu nước ngoài, 10 năm gây quỹ 3 tỷ đồng, phương thức thiết lập theo sự phụ thuộc của đơn vị Quỹ bởi Bộ Nội Chính, tiếp thêm bước cường hoá thể hệ Tân di dân, thúc đẩy phục vụ phụ đạo chăm sóc toàn diện.
Quỹ này nhằm thúc đẩy tư vấn chăm sóc các Tân di dân, thực tế các đối tượng chăm sóc đã bao gồm phối ngẫu nước ngoài và Đại Lục, trong những năm gần đây còn mở rộng cho con em Tân di dân thế hệ thứ hai thực vụ vận hành, nhằm tăng cường và đẩy mạnh bồi dưỡng để con em Tân di dân thế hệ thứ hai trở thành nguồn tài nguyên mới của đất nước. Theo báo cáo cuộc họp lần thứ I vào ngày 4/8/2015 của Hội điều hoà sự vụ Tân di dân viện Hành Chính quyết định đổi tên thành “ Quỹ phát triển Cư dân mới", quy mô Quỹ hội duy trì ở mức 1 tỷ đồng.
Nhằm tiếp tục chăm sóc đời sống thiết thực của Tân di dân, Quỹ hội sẽ căn cứ vào chu kỳ cuộc sống và hoạch định nhu cầu của gia đình Tân di dân, mà thiết lập các dịch vụ liên quan đến an sinh xã hội và bồi dưỡng đạo tạo hướng nghiệp thiết thực hơn. Hỗ trợ tổ chức “ Kế hoạch phục vụ mạng lưới an toàn xã hội đời sống Tân di dân” , “ Gia đình Tân di dân học tập phát triển và giáo dục thế hệ thứ hai, kế hoạch tuyên truyền và thúc đẩy sự đa dạng văn hóa”, “ Dự án Trung tâm dịch vụ gia đình" và " Kế hoạch dịch vụ sáng tạo của Tân di dân, đào tạo nhân lực sáng tạo và kế hoạch kích hoạt cộng đồng”

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không