:::

စီးပွားချို့တဲ့သူအကူအညီပေးစီမံကိန်း

Label
Location
Hit : 162
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 下午 04:07:00

အစိုးရက စီးပွားချို့တဲ့သောပြည်သူ၏အာမခံကြေးငွေဝန် သက်သာစေရန် ၀င်ငွေနည်းပါးသောအိမ်ထောင်စု၊ ကိုယ်စိတ်မသန်စွမ်းသူ၊ ၀င်ငွေအလယ်အလတ်နည်းပါးသော အသက် ရ၀ နှစ်အထက်လူအိုနှင့် ၁၈ နှစ်မပြည့်သေးသောကလေးနှင့်လူငယ်၊ အသက် ၂၀ နှစ်မပြည့်သူနှင့် ၅၅ နှစ်ပြည့်ပြီး နံပါတ် ၆ အမျိုးအစားဖြင့်အာမခံထားသော ဌာနေတိုင်းရင်းသားများ၊ အလုပ်လက်မဲ့လုပ်သားနှင့် ၎င်း၏မိသားစုကို ဌာနအသီးသီးမှ အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံဥပဒေ သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းအရ အများပြည်သူဘတ်ဂျက်စီစဉ်ရေးဆွဲပြီး အမျိုးသားကျန်းမာရေးအာမခံထောက်ပံ့ကြေးငွေကို အားလုံး သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ပံ့ပိုးပေးမည်။

Was this information helpful? Yes    No