:::

အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုး စီးပွားများ

Label
Location
Hit : 665
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/11/15 下午 04:26:00

အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေအရ ၀န်ထမ်း-အလုပ်ရှင်ကြားကိစ္စအားလုံးသည် အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သုံးသပ်သင့်သည်။ အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေသည် အလုပ်သမားအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားကိုအာမခံပေးရန် ၀န်ထမ်း-အလုပ်ရှင်ကြားဆက်ဆံရေးပိုမိုခိုင်ခံ့ရန် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မြှင့်တင်ရန်အတွက် လုပ်အားအခြေအနေအနိမ့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းကိုကန့်သတ်ထားသည်။ အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေ၏ အလုပ်သမားအခွင့်အရေးအကျိုးစီးပွားနှင့်ကိုက်ညီပါက အခြေခံအကျဆုံးသောအာမခံချက်ကိုခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသည်။
အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်အလုပ်လုပ်သူအားလုံး လုပ်ငန်းရှင်နှင့်အလုပ်သမားကြား လုပ်အားအခြေအနေသတ်မှတ်ခြင်းသည် ဤဥပဒေမှသတ်မှတ်ထားသောအနိမ့်ဆုံးစံထက်မနိမ့်ရပါ။

Was this information helpful? Yes    No