:::

လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေအပိုင်း

Hit : 162
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:16:00

• ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
• နိင်ငံခြားသားရပ်ဆိုင်းနေထိုင်ခွင့် နေထိုင်ခွင့်နှင့် အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်
• ပြည်ဝင်ပြည်ထွက်ခြင်းနှင့် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာအသေးစိတ်ဥပဒေ
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဌာန : ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန
စုံစမ်းမေးမြန်းရန်ဖုန်း : 02-2388-9393 ဖုန်းလိုင်းခွဲ 3122

Was this information helpful? Yes    No