:::

အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေအခွင့်အရေးနှင့်အကျိုးစီးပွားများ

Label
Location
Hit : 149
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/5 下午 04:14:00

အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေအရ အားလုံးသောလုပ်ငန်းရှင်နှင့်လုပ်သားကြားဆက်ဆံရေးသည် အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေတွင် အနိမ့်ဆုံးလုပ်အားအခြေအနေစံချိန်စံညွှန်းကို သတ်မှတ်ထားသည်။ လုပ်သားအခွင့်အာဏာအာမခံချက်ပေးပြီး လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လုပ်သားကြားဆက်ဆံရေးပိုမိုခိုင်မာစေရန်
စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အလုပ်သမားရေးရာအခြေခံဥပဒေမှ အလုပ်သမားအခွင့်အာဏာနှင့်အကျိုးစီးပွား အခြေခံအကျဆုံးသောအာမခံချက်ရယူနိုင်သည်။ ဤဥပဒေနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်း သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်သူတိုင်း လုပ်ငန်းရှင်နှင့်လုပ်သားကြားသတ်မှတ်ထားသော လုပ်အားအခြေအနေသည် ထိုဥပဒေမှသတ်မှတ်ထားသော အနိမ့်ဆုံးစံချိန်စံညွှန်းထက်မနိမ့်ရပါ။
အကယ်၍ သက်ဆိုင်ရာသံသယမေးခွန်းများရှိခဲ့လျှင် ခရိုင်မြို့အစိုးရအသီးသီးမှ အလုပ်သမားရေးရာအာဏာပိုင်သို့ ဆက်သွယ်ရန် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနဝဘ်ဆိုက်ကို ကိုးကားဖတ်ရှှုပါ။

Was this information helpful? Yes    No