:::

မိမိ၏သားသမီးကို

Label
Location
Hit : 228
Date : 2016/8/3
Updated : 2016/8/3 上午 11:47:00

အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားရန္စာရင္းသြင္းျခင္း
ေလွ်ာက္တင္သူ
၁. အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားသူ။
၂. အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားခံရသူ : အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားသူ ေလွ်ာက္တင္ျခင္းမျပဳေသာအခါ ေမြးစားခံရသူကို္ ေလွ်ာက္တင္သူအျဖစ္။
၃. အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူ (အထက္ပါ ၁.၊ ၂. ေလွ်ာက္တင္သူမရွိေသာအခါ)
၄. လဲႊအပ္ခံရသူ : မွန္ကန္ေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ရုံးမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးရန္လိုအပ္သည္။

လိုအပ္ေသာအေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား
၁. သာမွန္အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားျခင္း : မိဘအရင္းမွကူညီထုတ္ေဖာ္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားျခင္းသေဘာတူစာရြက္စာတမ္း။
အကယ္၍ ဖခင္အရင္းတစ္ဦးတည္းသာ အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားျခင္းစာရြက္စာတမ္းျဖင့္ ေမြးစားစာရင္းသြင္းလိုေသာ္ စစ္ေဆးခံသူ၏အေရွ႕မ်က္နွာဓာတ္ပံုကပ္ထားၿပီး တံဆိပ္ထုထားေသာမ်ိဳးရုိးစစ္ေၾကာင္းသက္ေသစာရြက္စာတမ္းျပရန္လိုအပ္သည္။
၂. တရားစီရင္ခ်က္အရ အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားျခင္း : တရားရံုးမွအစီရင္ခံစာနွင့္ တရားစီရင္ဆံုးျဖတ္လက္မွတ္။
၃. ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားျခင္း : ဖခင္အရင္း၏ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္း။
၄. အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားသူ၏တံဆိပ္တံုး (သို႔မဟုတ္ လက္မွတ္ေရးထိုး)၊ သန္းေခါင္စာရင္း၊ နုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္နွင့္ အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားခံသူ၏ သန္းေခါင္စာရင္း၊ နုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ယူေဆာင္ၿပီးသူသည္ နုိင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ေျပာင္းယူရန္လိုအပ္သည္။
(သတ္မွတ္ထားေသာဓာတ္ပံုအရြယ္အစားကုိ အေသးစိတ္ဖတ္ရႈရန္ http://www.ris.gov.tw/187 )။
၅. အသိအမွတ္ျပဳေမြးစားရန္ေလွ်ာက္တင္ျခင္းနွင့္အတူ ဖခင္အမည္လိုက္လုိပါက သားသမီးအမည္လိုက္ကတိျပဳစာရြက္စာတမ္းေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။
၆. လဲႊအပ္လုပ္ေဆာင္လွ်င္ လဲႊအပ္စာရြက္စာတမ္းနွင့္ လဲႊအပ္ခံရသူ၏နိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္၊ လက္မွတ္ေရးထိုး (သို႔မဟုတ္ တံဆိပ္တံုး) ေပးအပ္ရန္လိုအပ္သည္။
၇. နိုင္ငံျခားတြင္လုပ္ေဆာင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားကို နုိင္ငံျခားရွိအာအိုစီသံရံုး၊ ကုိယ္စားလွယ္ရံုး၊ ၀န္ေဆာင္ရံုး သို႔မဟုတ္ အျခားေသာနုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အာဏာေပးထားေသာအာဏာပိုင္မွ စစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္လုိအပ္သည္။ တရုတ္ျပည္မတြင္လုပ္ေဆာင္ေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ ေရလက္ၾကားဖလွယ္ေရးေဖာင္ေဒးရွင္းမွစစ္ေဆးအတည္ျပဳရန္လုိအပ္သည္။ နိုင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ေရးသားထားေသာစာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ နုိင္ငံျခားသံရံုး သို႔မဟုတ္ ျပည္တြင္းသက္ေသခံမွအတည္ျပဳေသာ တရုတ္ဘာသာျပန္လိုအပ္သည္။
စံုစမ္းေမးျမန္းရန္ဌာန : တျပည္လံုးရွိ
အမ်ိဳးသားမွတ္ပံုတင္ေရးဦးစီးဌာန

Was this information helpful? Yes    No