:::

ထိုင်နန်မြို့နေထိုင်သူသစ်လူမှုဖူလုံရေးအရင်းအမြစ်များ

Label
Location
Hit : 138
Date : 2016/8/3
Updated : 2017/12/6 下午 04:05:00

ထိုင်နန်မြို့အစိုးရလူမှုဖူလုံရေးရုံးမှ နေထိုင်သူသစ်လူမှုဖူလုံရေးအတွက် နေထိုင်မှုဆိုင်ရာလမ်းညွှန်ခြင်း၊ စီးပွားရေးထောက်ပံ့မှု၊ ပုဂ္ဂိုလ်လုံခြုံရေးစောင့်ရှောက်မှု စသည့်ဝန်ဆောင်မှု ၃ မျိုးပေးထားသည်။
ထို့အပြင် နှိပ်စက်ခံရသောနေထိုင်သူသစ်အား အရေးပေါ်ကူညီမှုပေးရန် ထိုင်နန်မြို့အစိုးရလူမှုဖူလုံရေးရုံးမှ အရေးပေါ်တက်ရောက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့်အပြင် အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့် လိင်အကြမ်းဖက်မှုခံရသောနေထိုင်သူသစ်အား သက်ဆိုင်ရာထောက်ပံ့ကြေးပေးရန်အကူအညီပေးထားသည်။ အကူအညီပေးမည့်ထောက်ပံ့မှုများမှာ ဆေးဝါးကုသမှုထောက်ပံ့ကြေး၊ အိမ်ငှါးခထောက်ပံ့ကြေး၊ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းနှင့်လမ်းညွှန်ခြင်းစရိတ်စသည်တို့ပါ၀င်သည်။

Was this information helpful? Yes    No