:::

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကာလတိုသင်တန်းနှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုအတည်ပြုသင်တန်း

Label
Location
Hit : 124
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:41:00

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနမှ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကာလတိုသင်တန်းနှင့် နည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုအတည်ပြုသင်တန်းဖွင့်လှစ်ဖို့စီမံထားသည်။ ကာလတို၊ သင်ခန်းစာခေါင်းစဉ်ခွဲ၊ အဓိကအခန်း၊ နားလည်လွယ်ပြီးလက်တွေ့လုပ်သင်တန်းကို အလုပ်သမားများရွေးချယ်ခွင့်အများအပြားပေးထားပြီး မပြည့်စုံသောလုပ်သားစွမ်းအင်ကိုဖြည့်ဆွက်ပေးထားသည်။
လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းမှ ခေါ်သွင်းလိုသူများမှာ ဤမြို့တွင် သန်းခေါင်စာရင်းသွင်းထားသူ သို့မဟုတ် အမှန်တကယ်နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် အလုပ်အကိုင်ရှိသူဖြစ်ရမည်။ သတ်မှတ်ထားသည့်အရည်အချင်းနှင့်ကိုက်ညီသူအားလုံးအခမဲ့လာပြီးတက်ရောက်နိုင်သည်။

Was this information helpful? Yes    No