:::

ကောင်းရှုန်မြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်အကိုင်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာ

Label
Location
Hit : 140
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/6 上午 11:27:00

ကောင်းရှုန်မြို့အစိုးရအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနအလုပ်အကိုင်ရရှိရန်လေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှ အလုပ်ရှာလိုသူအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းနှင့် အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုဆိုင်ရာသတင်းများ ထုတ်ဖော်ပေးထားသည်။ လက်ရှိ အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုပေးရန်စခန်း ၅ ခုချထားပြီး ဒေသခံရုံး၊ စက်မှုလုပ်ငန်းဇုံ၊ ရထားဂိတ်များတွင် အလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာပေါင်း ၁၁ ခုထူထောင်ထားသည်။ သီးသန့်ဝန်ထမ်းဖြင့် ဒေသခံများအားသာမန်အလုပ်အကိုင်ရှာခြင်း၊ အလုပ်သမားရှာခြင်းဝန်ဆောင်မှု (အလုပ်လက်မဲ့ထောက်ပံ့ကြေးနှင့် အလုပ်အကိုင်အာမခံ၏အာမခံသူ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသင်တန်းသို့လွှဲပြောင်းခြင်းမပါ၀င်) ပေးပြီး အခြေခံအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေသည်။

Was this information helpful? Yes    No