:::

ဖ်င္တံုးခရိုင္အစိုးရမွ ေနထိုင္သူသစ္မိခင္ဘာသာစကားစီမံကိန္း

Label
Location
Hit : 172
Date : 2016/8/2
Updated : 2016/8/2 上午 11:39:00

ေနထိုင္သူသစ္မိခင္ဘာသာစကားကို သင္ရိုးမာတိကာထဲသို႔ထည့္သြင္းစီမံကိန္းနွင့္ ေနထိုင္သူသစ္ဘာသာစကား ေပ်ာ္ရႊင္စြာသင္ယူစီမံကိန္း

“၁၂ နွစ္တာ ျပည္သူ႔အေျခခံပညာေရးသင္ရိုးမာတိကာ ” အလိုက္ ေနထိုင္သူသစ္အလယ္/မူလတန္း သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆဲြျခင္းကုိ ၂၀၁၈ ပညာသင္နွစ္မွစ၍ ဇာတိဘာသာစကား/ေနထိုင္သူသစ္ဘာသာစကား၏ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည္။ ဒီခရိုင္မွ မူလမီးရႈးတိုင္စီမံကိန္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာေက်ာင္းသည္ ေနထိုင္သူသစ္ဘာသာစကားသင္တန္းကိုဦးစြာတုိက္တြန္းလုပ္ေဆာင္ေနၿပီ။

ဒီခရိုင္မွ မိခင္ဘာသာစကား ဆရာအရည္အခ်င္းအသိအမွတ္ျပဳရန္ ပ်ိဳးေထာင္စီမံကိန္းတိုက္တြန္းျခင္း
ေနထိုင္သူသစ္မိခင္ဘာသာစကား ဆရာအရည္အခ်င္း ပ်ိဳးေထာင္ၿပီးသူကို ဖုိင္ထဲစာရင္းသြင္းၿပီး ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္သူနွင့္မူႀကိဳပညာေရးဦးစီးဌာန “ေႏြရက္မ်ားမွာ ေပ်ာ္ရြင္စြာသင္ယူျခင္း စမ္းသပ္စီမံကိန္း” ျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္းသုိ႔၀င္ေရာက္ဆရာလုပ္ရန္ခ်ိတ္ဆက္နုိင္သည္။

ဆက္သြယ္ရန္ဌာန:ဖ်င္တံုးခရိုင္အစိုးရ ပညာေရးဦးစီးဌာန ပညာေရးဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခဲြမႈ
ဖုန္း:08-7320415#3617

Was this information helpful? Yes    No