:::

နယူးထိုင်ပေမြို့အစိုးရမှ နေထိုင်သူသစ်နှင့်၎င်း၏သားသမီးအတွက်် တိုက်တွန်းနေသည့်

Label
Location
Hit : 169
Date : 2016/8/2
Updated : 2017/12/5 下午 04:37:00

ပညာရေးလမ်းညွှန်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများမှာ :
(၁) မိခင်ဘာသာစကားလေ့လာသင်ယူခြင်း
(၂) နေထိုင်သူသစ်သားသမီးအားပျိုးထောင်ခြင်း
(၃) နေထိုင်သူသစ်အားပျိုးထောင်ခြင်း
(၄) နေထိုင်သူသစ် လူမှုဖူလုံရေးဝန်ဆောင်မှု
(၅) ယဉ်ကျေးမှုပေါင်းစုံပညာရေးလေ့လာသင်ယူခြင်း
(၆) နေထိုင်သူသစ် ဒုတိယမျိုးဆက် ပျိုးထောင်ခြင်းစီမံကိန်း

Was this information helpful? Yes    No