:::

ေဒသခံအစုိးရ၏ နိုင္ငံသားသစ္လမ္းညႊန္ဆက္သြယ္ရန္

Hit : 216
Date : 2016/8/2
Updated : 2016/8/2 上午 11:12:00

County/City

Tel.

ထိုင်ပေမြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန လူဦးရေမူဝါဒအခန်း

၀၂-၂၇၂၅၆၀၆၅

နယူးထိုင်ပေမြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၂-၂၉၆၀၃၄၅၆#၈၀၁၆

ထောင်ယွမ်မြို့အစိုးရ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန အမျိုးသမီးရေးရာအထွေထွေစီမံခန့်ခွဲရေးရုံး

၀၃-၃၃၄၇၃၆၈

ကျန်းဝခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၄-၇၅၃၁၇၄၃

ရီလန်ခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၃-၉၂၅၁၀၀၀#၃၀၁၁

၀ှါးလျမ်ခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၃-၈၂၂၈၅၅၇

ဖျင်တုံးခရိုင်အစိုးရ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန လူမှုဖူလုံရေးရုံး

၀၈-၇၃၂၀၄၁၅#၅၃၁၅

ကျားယိမြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၅-၂၂၅၄၃၂၁#၃၄၃

ကျင်းမိန်ခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၈၂-၃၁၈၈၂၃#၆၂၅၂၃

ကျားယိခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၅-၃၆၂၀၁၂၃#၄၀၃

နန်ထိုခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၄၉-၂၂၄၆၀၆၃

ထိုင်နန်မြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၆-၃၉၀၁၀၈၇

မြောင်လိခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၃၇-၃၇၀၅၇၆

ရှင်းကျူခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၃-၅၅၁၈၁၀၁#၂၁၇၅

ကောင်းရှုန်မြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန

၀၇-၇၉၉၅၆၇၈#၅၁၃၉

ကြီးလုံမြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၂-၂၄၃၁၂၁၄၅

ထိုင်ကျုံးမြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၄-၂၂၂၈၉၁၁၁#၂၉၆၁၂

ယွင်လင်ခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၅-၅၃၂၀၁၉၉

ဖုံဟူခရိုင်အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၆-၉၂၇၄၄၀၀#၃၂၂

ရှင်းကျူမြို့အစိုးရ ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အမျိုးသားမှတ်ပုံတင်ရုံး

၀၃-၅၂၁၆၁၂၁

လျမ်ကျန်းခရိုင်အစိုးရ

၀၈၃၆၂၃၈၈၄

ထိုင်တုံးခရိုင်အစိုးရ

၀၈၉၃၄၃၆၃၉

Was this information helpful? Yes    No