:::

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសម្រាប់បុគ្គលិកបម្រើការងារបកប្រែប្រចាំក្រុងកោស្យ៉ុង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យKaohsiung City Government
ចុចមើល : 141
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/7/27
ថ្ងៃខែថ : 2016/7/27 下午 03:02:00

គ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៩ខែកក្កដានិងថ្ងៃទី១៤ខែតុលាឆ្នាំ២០១៦ ដោយចាប់ផ្តើមចុះឈ្មោះពីពេលនេះតទៅ រហូតដល់គ្រប់ចំនួន។សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ៖07-3303353

Was this information helpful? Yes    No