:::

វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកសេវាថែទាំង(ថ្នាក់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី)ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦របស់ក្រសួងការងារ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Labor
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកសេវាថែទាំង(ថ្នាក់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី)ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦របស់ក្រសួងការងារ
វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញផ្នែកសេវាថែទាំង(ថ្នាក់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មី)ប្រចាំឆ្នាំ២០១៦របស់ក្រសួងការងារ
ចុចមើល : 204
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/7/27
ថ្ងៃខែថ : 2016/7/27 下午 02:52:00

គ្រោងនឹងបើកវគ្គសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់ចាប់ពីថ្ងៃទី១៥ខែមិថុនាឆ្នាំ២០១៦ ចំពោះកាលវិភាគនិងពត៍មាននៃការបើកវគ្គសិក្សាដូចមានក្នុងឯកសារភ្ជាប់ សូមទាក់ទងតាមខ្សែទូរស័ព្ទបម្រើសេវាកម្មដែលមានលេខ 0800-777-888។

Was this information helpful? Yes    No