:::

ကမာၻ႔စာအုပ္မ်ားေန႔

Label
Location
ကမာၻ႔စာအုပ္မ်ားေန႔
ကမာၻ႔စာအုပ္မ်ားေန႔
Hit : 130
Date : 2016/7/27
Updated : 2016/7/27 下午 02:37:00

ဟြားလွ်မ္ခရိုင္ ယဥ္ေက်းမႈေရးရာဗ်ဴရိုမွ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဧၿပီလ ၂၃ ရက္ေန႔တြင္ မိဘ-ကေလးစာအုပ္အတူဖတ္ရွႈျခင္းလႈပ္ရွားမႈကိုကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္မည္။ ဤလႈပ္ရွားမႈမွတဆင့္ ေဖ်ာ္ေျဖရင္းနွင့္ပညာေပးျခင္း
ရည္ရြယ္ခ်က္သို႔ေရာက္ရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္သည္ (လႈပ္ရွားမႈဓာတ္ပံု)။

Was this information helpful? Yes    No