:::

Ngày đọc sách thế giới

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuHualien County Government
Ngày đọc sách thế giới
Ngày đọc sách thế giới
Lượt : 172
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:09:00

Cục văn hóa huyện Hoa Liên vào ngày 23 tháng 4 năm 2016 tổ

chức hoạt động cha mẹ cùng đọc sách với con cái, hi vọng nhân

đó đạt được mục đích vui vẻ học tập ( ảnh hoạt động)

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không