:::

Đào tạo ngành nghề loại nghề phục vụ chăm sóc năm 2016 Bộ Lao động (lớp dành cho Tân cư dân)

nhãn
vị trí
nguồn dữ liệuMinistry of Labor
Đào tạo ngành nghề loại nghề phục vụ chăm sóc năm 2016 Bộ Lao động (lớp dành cho Tân cư dân)
Đào tạo ngành nghề loại nghề phục vụ chăm sóc năm 2016 Bộ Lao động (lớp dành cho Tân cư dân)
Lượt : 187
Ngày : 2016/7/27
Cập nhật : 2016/7/27 上午 11:07:00

Dự tính ngày 15 tháng 6 năm 2016 bắt đầu lần lượt mở lớp, thời

gian đăng ký và thông tin mở lớp như phụ lục, đường dây phục vụ

tư vấn 0800-777- 888

Thông tin này có hữu ích không? Có    Không