:::

តំបន់ស្ថិតិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Education
ចុចមើល : 211
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 下午 12:03:00

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងកំណើនចំនួនកូនៗប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីចូលរៀននៅក្នុងកម្រិតមធ្យមសិក្សា និងបឋមសិក្សា ក្រសួងអប់រំចាប់តាំងពីឆ្នាំ២០០១មក បានរៀបចំឯកសាររបស់គ្រប់សាលាទាំងអស់ ព្រមទាំងធ្វើការវិភាគចំពោះទិន្នន័យក្នុងឆ្នាំនីមួយៗ ដើម្បីធ្វើជាព័ត៍មានយោងក្នុងការចាត់វិធានការអប់រំជាតិ ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិភាពក្នុងការសិក្សារៀនសូតរបស់កូនៗប្រជាជនថ្មី។

Was this information helpful? Yes    No