:::

「សៀវភៅនៃទ្រព្យនៃក្តីស្រឡាញ់」

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យTaoyuan City Government
ចុចមើល : 305
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 下午 12:00:00

ដើម្បីលើកទឹកចិត្តអោយប្រជាជនចូលរួមក្នុងការសិក្សាសមត្ថភាពអប់ំគ្រួសារ រៀនលះបង់ចំពោះសមាជិកគ្រួសារនិងគ្រួសារ យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះគ្រួសារជាដើម ដើម្បីសន្សំទុកក្នុង「សៀវភៅនៃទ្រព្យនៃក្តីស្រឡាញ់」នៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នក។

ចំពោះពត៍មានដែលទាក់ទង សូមឆែកមើកនៅក្នុងគេហទំព័រ(http://family.tycg.gov.tw/)។

Was this information helpful? Yes    No