:::

ការអភិវឌ្ឍក្នុងអាជីពជាបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 1153
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 11:58:00

ក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពសង្គមបានកំណត់ផ្តល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមលើប្រាក់សេវាថែទាំចំពោះការថែទាំជនមិនប្រក្រតី(ឧ.ខ្សោយប្រជ្ញា) ដើម្បីជម្រុញគម្រោងសាកល្បងក្នុងការណែនាំបុគ្គលិកផ្តល់សេវាថែទាំ ដើម្បីធ្វើអោយអ្នកដែលបម្រើសេវាកម្មនៅខ្សែទីមួយទាំងអស់ អាចមានឱកាសឡើងកម្រិត បង្កើតអោយបានជាអនាគតអភិវឌ្ឍនៃអាជីពរបស់គេ។

Was this information helpful? Yes    No