:::

ព័ត៍មានពីការបើកថ្នាក់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបុគ្គលិកទទួលមើលថែក្មេង

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 267
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 11:48:00

បុគ្គលិកទទួលមើលថែក្មេងតាមផ្ទះ គឺធ្វើការនៅក្នុងផ្ទះទទួលប្រាក់បៀវត្សសម្រាប់មើលថែក្មេងតាមផ្ទះ គួរតែធ្វើការចុះបញ្ជីនៅស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធនៅតាមក្រុងឬស្រុកនោះ ទៀតផង។

ចំពោះវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាញបុគ្គលិកទទួលមើលថែក្មេង សូមទាក់ទងទៅកាន់នាយកដ្ឋាន(ការិយាល័យ)សង្គមកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលគ្រប់ទីកន្លែង។

Was this information helpful? Yes    No