:::

កិច្ចការពីការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Health and Welfare
ចុចមើល : 173
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 11:47:00

ចំពោះសិទ្ធិចូលរួមវគ្គបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកបម្រើសេវាថែទាំ គឺប្រព្រឹត្តិទៅដោយយោងតាមគម្រោងអនុវត្តការបណ្តុះបណ្តាលបុគ្គលិកសេវាថែទាំ គឺថាអោយតែមានអាយុគ្រប់ដប់ប្រាំមួយឆ្នាំឡើងទៅ សុខភាពល្អ និងជាអ្នកដែលស្រឡាញ់ការងារបម្រើសេវាថែទាំ សុទ្ធតែអាចចូលរួមបានទាំងអស់។ ចំពោះខ្លឹមសារទាក់ទងនឹងគម្រោងនេះ សូមចូលទៅមើលក្នុងគេហទំព័រការិយាល័យកិច្ចការសង្គមនិងគ្រួសារនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងសុខុមាលភាពសង្គម។

Was this information helpful? Yes    No