:::

តំបន់លើកលែងការផ្តល់ច្បាប់ថតចម្លងនៃសំបុត្រទីលំនៅនិងប្លង់ដី

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Economic Affairs
ចុចមើល : 1239
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 11:45:00

ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងគោលនយោបាយកាត់បន្ថយចំនួនច្បាប់ចម្លងនៃសំបុត្រទីលំនៅនិងប្លង់ដី ពេលមហាជនទៅប្រកាសពន្ធអចលទ្រព្យនៅនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ ពន្យារពេលប្រកាសពន្ធ ឆែកមើលអ្នកទទួលមរតក ពន្ធចំណូលជាដើមចំនួន៦សេវាកម្ម សុទ្ធតែលើកលែងមិនបាច់ផ្តល់ប្លង់ដី។សេវា៤ប្រភេទដូចជាផ្ទៀងផ្ទាត់ពន្ធចំណូលសរុប ឬកែប្រែករណី ឬផ្តល់ទ្រព្យបញ្ចាំជាដើម អាចលើកលែងផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃប្លង់ដី។

Was this information helpful? Yes    No