:::

ឥវ៉ាន់ឆ្លងដែនអន្តរជាតិ

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យMinistry of Economic Affairs
ចុចមើល : 123
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 11:44:00

មួយ.ចំពោះសំបុត្រឬកញ្ចប់ឥវ៉ាន់ដែលមានទំនិញជាប់ពន្ធ ត្រូវរាយឈ្មោះមុខទំនិញ ចំនួន ទម្ងន់ តម្លៃជាដើម ប្រសិនបើរកឃើញមានការគេចពន្ធនោះ គេនឹងរឹបអូសយកទំនិញនោះហើយ។

ពីរ.នៅពេលទទួលបានលិខិតប្រកាសពន្ធដែលផ្តល់ដោយគយហើយនោះ ប្រសិនបើមិនយល់ស្របតាមការពិនិត្យទំនិញរបស់គយ សូមធ្វើការស្នើរសុំពិនិត្យឡើងវិញ ក្នុងរយៈពេល៣០ថ្ងៃក្រោយ។

Was this information helpful? Yes    No