:::

[កម្មវិធីទទួលបទពិសោធន៍បែបពហុវប្បធម៌ក្រោមប្រធានបទ ទំនៀមទម្លាប់សមហេតុផល-〈អបអរសាទរអ្នកខ្ញុំគាត់〉]

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យNational Taiwan Museum of Fine Arts
[កម្មវិធីទទួលបទពិសោធន៍បែបពហុវប្បធម៌ក្រោមប្រធានបទ ទំនៀមទម្លាប់សមហេតុផល-〈អបអរសាទរអ្នកខ្ញុំគាត់〉]
[កម្មវិធីទទួលបទពិសោធន៍បែបពហុវប្បធម៌ក្រោមប្រធានបទ ទំនៀមទម្លាប់សមហេតុផល-〈អបអរសាទរអ្នកខ្ញុំគាត់〉]
ចុចមើល : 377
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/12/5 上午 10:21:00

ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី២៤ខែធ្នូឆ្នាំ២០១៦ រៀងរាល់រសៀលថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង15:00-17:00ក្រសួងវប្បធម៌មានរៀបចំកម្មវិធីទទួលបទពិសោធន៍សិល្បៈក្រោមប្រធានបទអបអរសារទេឬទំនៀមទំលាប់ ដែលមានសរុប៤៥លើក ដោយដឹកនាំគ្រួសារនៃប្រជាជនទាំងឡាយអោយទទួលបានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ពីការប្រៀបធៀបវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់ ដើម្បីស្វែរកអត្ថន័យនិងបម្រើបម្រាស់នៃអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌ទំនៀមទម្លាប់។

Was this information helpful? Yes    No