:::

សំណួរចម្លើយ Q&Aស្តីពីកាតព្វកិច្ចពន្ធដារក្នុងតំបន់

ស្លាក
ទីតាំង
ប្រភពទិន្នន័យHualien County Government
ចុចមើល : 1354
ថ្ងៃខែប្រកាស : 2016/5/30
ថ្ងៃខែថ : 2016/5/30 上午 10:55:00

ដើម្បីគោរពដល់ពហុវប្បធម៌និងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្រុមប្រជាជនដែលមានភាពទន់ខ្សោយ ជួយដល់គ្រួសារអន្តរវប្បធម៌និងប្រជាជនថ្មីអោយរៀនយល់ដឹងពីប្រព័ន្ធពន្ធដារនៅក្នុងតំបន់ ដើម្បីការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់ពួកគេនោះ នៅក្នុងគេហទំព័ររបស់នាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃរដ្ឋាភិបាលស្រុកលៀនហ័រ មានផ្តល់ជូននូវសំណួរចម្លើយQ&Aស្តីពីកាតព្វកិច្ចពន្ធដារក្នុងតំបន់ ដើម្បីងាយស្រួលដល់ប្រជាជនអន្តោប្រវេស្តន៍ថ្មីក្នុងការប្រើប្រាស់។

Was this information helpful? Yes    No